Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 1. Azonosító adatok, kapcsolat

Hivatalos név:

DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban DATRAK Kft.)

Székhely:
Telephely:

1134 Budapest, Váci út 35.
1134 Budapest, Váci út 35.

Postacím:

1134 Budapest, Váci út 35.

Központi elektronikus levélcím:

info @ datrak . hu

Honlap:

www.datrak.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:

(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Telefonszám: 0630/019-4570

E-mail: info @ datrak . hu

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Elérhetőség: H-P 8:00-16:00

Az ügyfélkapcsolati- és szerviziroda vezető neve:

Béres Barna

I. 2. Szervezeti felépítés

Az Alapító által jóváhagyott szervezeti struktúra.

I. 3. Vezetők adatai, kapcsolat

Név

Munkakör

E-mail

Schäffer István

Ügyvezető 

info @ datrak . hu

I. 4. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

Név

Munkakör

E-mail

Kristó Ákos

Felügyelőbizottság elnöke

info @ datrak . hu

Mizsányi Attila

Felügyelőbizottság tagja

info @ datrak . hu

Szuromi Frida

Felügyelőbizottság tagja

info @ datrak . hu

I. 5. Ügyfélkapcsolati vezető

Név

Munkakör

E-mail

Béres Barna

Ügyfélkapcsolati- és szerviziroda vezető

info @ datrak . hu

I. 6. Testületi adatok

Nem releváns.

I. 7. Alárendelt szervezetek

Nem releváns.

I. 8. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

Nem releváns.

I. 9. Alapított alapítványok

Nem releváns.

I. 10. Alapított költségvetési szervek

Nem releváns.

I. 11. Lapok, kiadványok

Nem releváns.

I. 12. A tulajdonosi jogok gyakorlója

Digitális Magyarország Ügynökség Zrt.

Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Postai címe:  1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Elektronikus levélcíme: info @ dmu . gov . hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. 1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

– Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016 (IX.2) NGM rendelet

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR);

– A Kormány 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelete a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról;

– Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (továbbiakban: Étv.)

– 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete „a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, továbbá az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről”

– Alapszabály;

Adatkezelési Szabályzat;

Szervezeti és Működési Szabályzat;

Közadat közzétételi szabályzat;

II. 2. Tevékenységek, feladatok

A DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft. a közigazgatás digitalizációja során felmerülő adat-tranzakciókhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt mind közigazgatási szervek, mind piaci szereplők részére. Kiemelt tevékenységeink körébe tartozik az étel- és italautomata üzemeltetők számára az automatákban alkalmazott online adóinformációk valós idejű feldolgozását és adóhivatali feladását végző adófelügyeleti eszköz telepítése, üzemeltetése és folyamatos felülvizsgálata. A digitális alkalmazások által kezelt adatok köre egyre több területen személyes adatok felhasználásával történik. Új tevékenységként alakítottuk ki a GDPR előírásokat teljesítő, és így a személyes adatok védelmét támogató – az adatok pszeudonymizálására alapuló – szolgáltatásunkat. Kiemelt tevékenységi körünk bővült az építőipari kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódó, foglalkoztatás átláthatóságának elősegítése érdekében létrejött Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer (Üvegkapu) üzemeltetésével. Az Üvegkapu, az építési munkaterületre történő vendégek és foglalkoztatottak általi belépés, továbbá az építési munkaterületről történő kilépés adatait anonimizált módon, a tárhelyszolgáltató (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) adatbázisában tárolja.

II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns.

II. 4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A DATRAK Kft. által üzemeltetett honlapon elérhető dokumentumok.

II. 5. A Társaság által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns.

II. 6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Részletesebb tájékoztatás az Adatvédelem menüpontban található.

II. 7. Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

II. 8. A testületi szerv döntései rendje

Nem releváns.

II. 9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns.

II. 10. Hirdetmények, közlemények

A www.datrak.hu oldalon közzétéve.

II. 11. Pályázatok adatai

Nem releváns.

II. 12. Vizsgálatok, ellenőrzések

A DATRAK Kft. által végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Nyilvános megállapítások nincsenek.

II. 13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

DATRAK Kft.

1134 Budapest, Váci út 35.

info @ datrak . hu

Az igénylés módja a megadott email-címre küldött levél, amely tartalmazza a kért információk részletes leírását.

II. 14. Statisztikai adatgyűjtések

Nem releváns.

II. 15. Statisztikai adatszolgáltatás

A DATRAK Kft. vonatkozásában a létszám és személyi juttatások statisztikai adatai a III.2. pontban találhatók

II. 16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

II. 17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

II. 18. Különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns.

II. 19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem releváns.

II. 20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

II. 21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

II. 23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nem releváns.

II. 24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a Társaság részére

Nem releváns.

II. 17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

III. Gazdálkodási adatok

III. 1. Éves költségvetés, beszámoló

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőben, az e-beszamolo.im.gov.hu oldalon teszi közzé.

III. 2. Létszám és személyi juttatások

1. A Társaságnál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A DATRAK Kft.-nél 2023. január 31. napján 27 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege

A DATRAK Kft. vezetőjének összesített havi bruttó munkabére és díjazása, 2022. január 01. napján 2.200.000,- Ft, egyéb személyi juttatásait a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Jogszabályi előíráson alapuló juttatások:

  1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
  2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.

Béren kívüli juttatások:

Béren kívüli juttatás összesített éves bruttó összege: 8.280.000- Ft

4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

Az ügyvezető igazgató rendelkezik cégjegyzési, cégképviseleti joggal.

III. 3. Működési és fejlesztési támogatások

A DATRAK Kft. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

III. 4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns.

III. 6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

A DATRAK Kft.-nél nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

III. 8. Közbeszerzési információk