TÁJÉKOZTATÓ az Építőipari Monitoring-és Adaszolgáltató Rendszerről (a továbbiakban: Üvegkapu)TÁJÉKOZTATÓ a 707/2021. (XII.15.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány 44/2022. (II. 16.) Korm. rendelete módosította a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 5.) Korm. rendeletet az alábbiak szerint:

 „(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó valamennyi, a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is – a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik.”

A Korm. rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészült ki:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott becsült érték alatt az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységre – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is – irányuló, konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló visszterhesszerződések önmagában vett értéke értendő, akkor is, ha az keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alapján, vagy dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásával jön létre. E rendelet alkalmazásában visszterhes szerződésnek minősül a konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló megrendelés is.”

A Korm. rendelet az alábbi 10/A. §-al egészül ki:

10/A. § (1) Az 1–8. §-ban foglalt előírásokat azokra az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységekre – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is – irányuló, konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló visszterhes szerződésekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárásai a 9. §-ban foglalt hatálybalépést követően indultak meg.

(2) Az 1–8. §-ban foglalt előírásokat a 9. §-ban foglalt hatálybalépést megelőzően létrejött, valamint a hatálybalépés napján folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött keretmegállapodások vagy más keretjellegű szerződések vagy dinamikus beszerzési rendszerek alkalmazásával a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követően létrejövő, az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységekre – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is – irányuló, konkrét beszerzési igény kielégítésére szolgáló, visszterhes szerződésekre is alkalmazni kell. A Módr.-rel érintett, jelen bekezdés szerinti szerződések Módr.-ben foglaltakkal való összhang megteremtéséhez szükséges mértékben és módon történő módosítása nem minősül a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti lényeges feltételnek.”